Sign.: 96.143
     Požega i Turci : predavanje i izložba u povodu 300 godina oslobođenja Požege od Turaka, Izložbena dvorana Muzeja Požeške kotline, 25. ožujka-7. travnja 1988. godine / [tekstovi] Ive Mažuran, Matko Peić]. - Slavonska Požega : Centar za kulturu i obrazovanje, 1988. - 12 str. : ilustr. ; 23 cm

.


UDK: 93/94(064); 908(497.5Požega)

* Povijest: izložbe * Zavičajne monografije
* Požega

1. Mažuran, Ive
2. Peić, Matko


Inv. br.: 2009-02-20, 509832