O primjeni teorije linearnih integralnih jednadžbi na rješavanje jednačaba diferencijalnih / Ž. Marković