Prilozi za historiju kasnofeudalnog posjeda u Hrvatskoj / Igor Karaman