O dvjema Tassovim oktavama u prepjevu Franatice Sorkočevića i o dodirnim stihovnopovijesnim temama / Zoran Kravar