Položaj pripadnica visokog plemstva u hrvatskim zemljama. Primjer Barbare Frankapan / Marija Karbić