Modeli oscilatornog ponašanja vozila u toku udarnog procesa / F. Rotim, V. Cerovac