Satelitske komunikacije u funkciji sigurnosti prometa / I. Markežić