Rentgenska difrakcija prezasićenih čvrstih otopina metalnih slitina na bazi aluminija dobivenih vrlo brzim kaljenjem iz taline u prvih 20 godina postojanja Instituta za fiziku Sveučilišta / Antun Tonejc