Istraživanje strukturnih karakteristika supravodiča magnezijevog diborida dopiranog nanočesticama NiCoB / Ivana Lončarek, Anđelka Tonejc, Željko Skoko, Nikolina Novosel, M. Mustapić, Emil Babić, Krešo Zadro, Mira Ristić