Utjecaj metalnih kationa na fazna i mikrostrukturna svojstva željezovih oksida / Stjepko Krehula, Svetozar Musić