Faktori stabilizacije visokotemperaturnih polimorfa cirkonijevog dioksida / Goran Štefanić, Svetozar Musić