Kratylos, Jg. I, Heft 1,2, 1956 : [prikaz] / V. Vr.