Haraszthy, L.: Gyakorlati ragadozomadar-vedelem (Management of birds of prey), Budapest, 1993. / Jeno J. Purger