Vrijedan doprinos povijesti i kulturi grada Rijeke, Darko Deković, Zapisnik misni kaptola riečkoga, Izd. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka, 2005. : [prikaz] / Agneza Szabo