Zachetek historie iliti Kratki y lehkek nachin mlade lyudi historie nauchiti : knisicza perva. Historia Szvetoga Piszma / od jednoga massnika iz tovarustva Jesussevoga z-diachkem jezikom popiszan ; od Drugoga pak na horvaczki obernyen za skole toga iztoga tovarustva
Zachetek historie iliti Kratki y lehkek nachin mlade lyudi historie nauchiti : knisicza perva. Historia Szvetoga Piszma / od jednoga massnika iz tovarustva Jesussevoga z-diachkem jezikom popiszan ; od Drugoga pak na horvaczki obernyen za skole toga iztoga tovarustva