Žurnal M. M. i F. M. Dostoevskih "Epoha" : 1864-1865 / V. S. Nečaeva
Žurnal M. M. i F. M. Dostoevskih